ช่วยชู พจนา, ยิ่งยงศักดิ์ วรัญญา, และ หล่อดี ศราวุธ. 2022. “โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล)”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):91-112. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255895.