พรหมมาศ ชนิกา. 2022. “ภูมินามวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ : ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อ”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):63-90. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255893.