บุญรอด ษมาวีร์, พุฒิโชติ อนินทร์, จีนนุ่น พัชลินจ์, และ เต็มรัตนะกุล ธนภัทร. 2022. “การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):37-62. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255891.