หมัดเด็น เกตวดี, และ ศิริพานิช ปนัดดา. 2022. “พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255764.