ดอคา ธิดา, ทนงศักดิ์ วราภรณ์, และ กล้าณรงค์ นิสากร. 2018. “ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 13 (3 (พิเศษ):165-80. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/171374.