ตู้ดำ ป. บทบรรณาธิการ. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 5–6, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257253. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.