อุปการดี ย.; อุปการดี ย.; จันทร์เกษ อ. . ภาพลักษณ์ “ธรรมราชา” ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 223–254, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257249. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.