อ่อนเกตุพล ก. .; คุ่มเคี่ยม อ. กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ “readAwrite”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257246. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.