นาคแทน ก. . อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงเพศชายในเพลงลูกทุ่ง : การวิเคราะห์แวดวงความหมายต้นทางและปลายทาง . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 155–174, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255898. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.