เจ๊ะอาแดร์ อ. .; พูลศิลป์ ฐ. . ผลของการใช้กลยุทธ์ภาษาเป้าหมายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในบริบทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 137–153, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255897. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.