จันทร์อานุภาพ ศ.; พรหมเกตุ ภ.; กลิ่นสอน ส. วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 113–136, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255896. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.