พรหมมาศ ช. ภูมินามวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ : ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อ . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 63–90, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255893. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.