บุญรอด ษ. .; พุฒิโชติ อ.; จีนนุ่น พ.; เต็มรัตนะกุล ธ. การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 37–62, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255891. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.