หมัดเด็น เ. .; ศิริพานิช ป. พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255764. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.