ดอคา ธ.; ทนงศักดิ์ ว.; กล้าณรงค์ น. ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 13, n. 3 (พิเศษ), p. 165–180, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/171374. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.