(1)
อุปการดี ย.; อุปการดี ย.; จันทร์เกษ อ. . ภาพลักษณ์ “ธรรมราชา” ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร. HUSO 2022, 17, 223-254.