(1)
อ่อนเกตุพล ก. .; คุ่มเคี่ยม อ. กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ “readAwrite”. HUSO 2022, 17.