(1)
เจ๊ะอาแดร์ อ. .; พูลศิลป์ ฐ. . ผลของการใช้กลยุทธ์ภาษาเป้าหมายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในบริบทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. HUSO 2022, 17, 137-153.