(1)
จันทร์อานุภาพ ศ.; พรหมเกตุ ภ.; กลิ่นสอน ส. วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. HUSO 2022, 17, 113-136.