(1)
พรหมมาศ ช. ภูมินามวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ : ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อ. HUSO 2022, 17, 63-90.