(1)
ดอคา ธ.; ทนงศักดิ์ ว.; กล้าณรงค์ น. ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา. HUSO 2018, 13, 165-180.