[1]
อุปการดี ย., อุปการดี ย. และ จันทร์เกษ อ. 2022. ภาพลักษณ์ “ธรรมราชา” ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (มิ.ย. 2022), 223–254.