[1]
บุญรอด ษ. , พุฒิโชติ อ., จีนนุ่น พ. และ เต็มรัตนะกุล ธ. 2022. การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (เม.ย. 2022), 37–62.