การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด (The Integrated Application of Singing Activities in Developing Required Characteristics of Lower Secondary School...)

Authors

  • สุรัฏิยา สีมะเดื่อ

Keywords:

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, การประยุกต์ใช้, Required characteristics, Lower secondary school students, The integrated implication of singing activities

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นและวิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างกระบวนการและกิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและศึกษาผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาความต้องการจำเป็นและวิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ ได้แก่ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ำใจ โดยความขยัน และความมีวินัย มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนามากที่สุด ส่วนคุณลักษณะอื่นๆ อยู่ในระดับมาก วิธีการในการพัฒนาคือใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลง

2. กระบวนการและกิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือ 1) การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย กิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมการทำสมาธิ 2) การฝึกทักษะ ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกการหายใจ กิจกรรมฝึกเปล่งเสียงกิจกรรมฝึกโสตประสาท และ 3) การฝึกซ้ายย้ำทวน เป็นการนำกิจกรรมฝึกร้องเพลงใน 2 กลับมาฝึกซ้ำ พร้อมทั้งฝึกขับร้องเพลงด้วยเสียงดนตรี หรือเพลงคาราโอเกะด้วยตนเอง

3. ผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็นเวลา 9 สัปดาห์ พบว่า คุณลักษณะด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัยด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับดี

Abstract

        The objectives of this research were; to find out needs and strategies of required characteristics development; to construct processes and singing activities for required characteristics development; as well as to find out the result of required characteristics development of the secondary students in schools under Primary Educational Service Area. The samples used in this research were 12 students, derived by purposive selection,in the first semester of 2010 academic year. Observation, focus group and content analysis was used to analyze data.

The results revealed that:

1. Needs and strategies of required characteristics development of lower secondary school students were diligence, honest, discipline, politeness, cleanliness, harmoniousness and kindness. The highest needs to develop were diligence and kindness. The others characteristics were at high level.

2. The process and activities for singing used for improving lower secondary students’ required characteristics consisted of; 1) Preparation phase which were exercises and meditation 2) Practice phase which were breathing, sound pronouncing, sensory practice, and 3) Revision phase which were the repetition of activities in practice phase; and at the same time, free practice of singing with music or karaoke singing.

3. The results of applied music activities for improving required students’ characteristics for 9 weeks revealed that; the characteristics of diligence, honest, discipline, politeness, cleanliness, harmoniousness and kindness were found at good level.

 

Downloads

Published

2014-10-01

Issue

Section

บทความวิจัย