การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (DEVELOPMENT MODEL OF RECRUITMENT AND SELECTION OF CIVIL SERVICE TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL FOR SCHOOL DIRECTOR POSITION)

Authors

  • กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • บุญลือ ทองอยู่

Keywords:

รูปแบบ, การสรรหา, การคัดเลือก, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 17 คน และใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการพัฒนารูปแบบโดยรอบที่ 1 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกณฑ์การคัดเลือกสูงกว่า ร้อยละ 80 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เกณฑ์การคัดเลือกค่ามัธยฐานเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจำนวน 10 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความนำ ประกอบด้วย แนวคิด วิสัยทัศน์ หลักการและวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 2 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสรรหา ประกอบด้วย 1) การวางแผนความต้องการกำลังคน 2) การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 3) เทคนิควิธีการสรรหา 4) วิธีการสมัคร และ 5) ช่องทางการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือก ประกอบด้วย 1) แนวทางการคัดเลือก 2) วิธีการคัดเลือก 3) เกณฑ์การตัดสิน 4) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5) การกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชี และ 6) ช่องทางการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ส่วนที่ 4 การพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง

ส่วนที่ 5 การบรรจุและแต่งตั้ง

ABSTRACT

The purpose of the study was to develop a model of recruitment and selection of civil service teachers and educational personnel for placement to the position of school director. The sample used in the study consisted of 17 experts who were selected by means of purposive sampling. The Delphi Technique was applied in this research and comprised of three phases: First phase was structured interview with selection criterion that was higher than 80 percent. The second and third phases were used questionnaires to find median and inter-quartile range. Selection criterion of median was equivalent to or above 3.50 and inter-quartile range could not exceed 1.50. Model was approved by experts, academicians and officers and a total of 10 persons participated in focus group discussions.

The research results found that model of recruitment and selection of civil service teachers and educational personnel for placement to the position as school director consisted as follows:

Part 1 Introduction consisted of thoughts, vision, principles and objectives.

Part 2 Desirable competencies of school director.

Part 3 Criterions and methods of recruitment and selection were divided to 2 procedures

Procedure 1 recruitment consisted of; 1) planning for manpower needs, 2) determination of applicant qualification, 3) technique and method of recruitment, 4) application methods, and 5) application channel.

Procedure 2 selection consisted of; 1) guideline of selection, 2) methods of selection 3) decision criterion, 4) announcement of selected persons, 5) duration assignment of registration, and 6) announcement channels of selected persons.

Part 4 Development before appointment.

Part 5 Placement and appointment.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย