ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา (FACTORS AFFECTING TO ACADEMIC ACHIEVEMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS WITH LOW GRADE POINT AVERAGE IN BURAPHA UNIVERSITY)

Authors

  • พรจันทร์ โพธินาค
  • สมุทร ชำนาญ
  • สุรัตน์ ไชยชมภู

Keywords:

ปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ Factors, Academic achievement, Low grade point average

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา และปัจจัยด้านส่วนตัว มีค่าอำนาจ จำแนกรวมทั้งฉบับอยู่ระหว่าง .22 ถึง .78 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Hierarchical Multiple Regression

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทำนายที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอยู่ระหว่าง -.012 ถึง .218 โดยที่ตัวแปรดัมมี่อาชีพเกษตรกรรม/ ค้าขาย และทัศนคติและนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรดัมมี่ กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกและทางลบอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีปัจจัยที่เหมาะสมที่ใช้ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจำนวน 19 ตัว

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ตัวแปรดัมมี่อาชีพเกษตรกรรม/ ค้าขาย ตัวแปรดัมมี่อาชีพธุรกิจส่วนตัวแปรดัมมี่อาชีพรับจ้าง และตัวแปรดัมมี่กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.6 ดังสมการพยากรณ์

สมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ

\widehat{Y}GPA =   3.569 - 0.090 **X1 - 0.063* X2 - 0.030 X3 - 0.067* X4 – 0.028 X5 + 0.007 X6

+ 0.031 X7 + 0.023 X8 - 0.020 X9 + 0.007 X10 + 0.034 X11 + 0.018 X12 + 0 X13

- 0.009 X14 + 0.018 X15 + 0.064** X16- 0.001 X17 - 0.050 X18 + 0.004 X19

สมการพยากรณ์รูปคะแนนมาตรฐาน

\widehat{Z}GPA =  -0.319**Z 1 - 0.222 * Z 2 - 0.107 Z 3 - 0.239 * Z 4 – 0.099 Z 5 + 0.024 Z 6

+ 0.111 Z 7 + 0.018 Z 8 - 0.072 Z 9 + 0.025 Z 10 + 0.120 Z 11 + 0.065 Z 12

- 0.002 Z 13 - 0.033 Z 14 + 0.063 Z 15 + 0.228**Z 16 - 0.005 Z 17 - 0.176 Z 18

+ 0.014 Z 19

ABSTRACT

The purpose of this research was to study factors contributing to academic achievement of undergraduate students with low grade point average in Burapha University. The sample was 200 undergraduate sophomore students with low grade point average in Burapha University in the 2009 academic year by stratified random sampling. The instrument used to collect data was divided into 3 episodes and included family factors, institute factors and personal factors. The coefficient of item discrimination ranged from .22 to .78 and the coefficient reliability was .97. The statistical devices used for the data analysis were Pearson’s Product Moment Correlation and multiple regression analysis of Hierarchical Multiple Regression. The result showed predictor variables that are correlated with academic achievement ranged from -.012 to .218. The dummy career variable of agriculture and trade and attitudes and learning habits were negatively related with academic achievement at .05 level of significance. The dummy variables in science subjects were positively related with academic achievementat .01 level of significance. The number of factors that were used to predict academic achievement was 19. The results of the study were as follows: Variables related to academic achievement of undergraduate students with low grade point average in Burapha University were dummy variable agriculture/ trade, dummy variable self-employed, dummy variable employee and dummy variables in science subjects with cooperative prediction at 12.6 percent as shown in following prediction equation:

Raw score

\widehat{Y}GPA =   3.569 - 0.090 **X1 - 0.063* X2 - 0.030 X3 - 0.067* X4 – 0.028 X5 + 0.007 X6

+ 0.031 X7 + 0.023 X8 - 0.020 X9 + 0.007 X10 + 0.034 X11 + 0.018 X12 + 0 X13

- 0.009 X14 + 0.018 X15 + 0.064** X16- 0.001 X17 - 0.050 X18 + 0.004 X19

Standard score

\widehat{Z}GPA =  -0.319**Z 1 - 0.222 * Z 2 - 0.107 Z 3 - 0.239 * Z4 – 0.099 Z 5 + 0.024 Z 6

+ 0.111 Z 7 + 0.018 Z 8 - 0.072 Z 9 + 0.025 Z 10 + 0.120 Z11 + 0.065 Z 12

- 0.002 Z 13 - 0.033 Z 14 + 0.063 Z 15 + 0.228**Z 16 - 0.005 Z 17 - 0.176 Z 18

+ 0.014 Z 19

 

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย