การบริหารโรงเรียน: ความกลมกลืน ระหว่างองค์การราชการกับองค์การวิชาชีพ (SCHOOL ADMINISTRATION: ADUAL ORIENTATION BETWEEN FORMAL BUREAUCRATIC AND PROFESSIONAL ORGANIZATION)

Authors

  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

Keywords:

การบริหารโรงเรียน, องค์การราชการ, องค์การวิชาชีพ

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ