ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (INSTRUCTIONAL LEADERSHIP OF THE BASIC EDUCATION SCHOOL PRINCIPALS)

Authors

  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

Keywords:

ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ