การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การ (THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT)

Authors

  • สุรัตน์ ไชยชมภู

Keywords:

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาองค์การ, Application of Information Technology, Organization Development

Abstract

บทคัดย่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การที่จะประสบผลสำเร็จนั้นควรออกแบบการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะและการจัดระบบขององค์การหรือมีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านองค์ประกอบด้วย เช่น โครงสร้างขององค์การที่มีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน การติดต่อสื่อสารที่ดีการรายงานตามสายงานเพื่อผู้บริหารสูงสุด จักได้มีข้อมูลในการตัดสินใจอย่างถูกต้องชัดเจน รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำระบบสารสนเทศไปใช้กับระบบการจัดการภายในที่ลดหลั่นกันลงไปตามระดับการบริหารจัดการและระดับความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับตัวขององค์กรในยุคสารสนเทศโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีอนาคตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันองค์การก็ต้องมีลักษณะเปิดกว้างในการยอบรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ในองค์การย่อมเป็น เงื่อนไขสำคัญที่เอื้ออำนวยให้ระบบสารสนเทศประสบความสำเร็จ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ รวมถึงการบริหารจัดการค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนก็ตาม ดังนั้น จึงอาจพบว่าหลายครั้งที่ระบบสารสนเทศของหลายหน่วยงานที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี แต่กลับมีความสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้ในระดับต่ำ เช่น การพัฒนาเพื่อการแข่งขัน การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับวันแต่จะเข้ามามีบทบาท และมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์การ มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำความเข้าใจ ถึงปัจจัยด้านองค์การและการจัดการ เช่น โครงสร้างองค์การ กระบวนการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทำงาน การตัดสินใจการเมืองในองค์การและวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งในบทความนี้ได้นำเสนอไว้แล้วนอกเหนือจากการให้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การ

ABSTRACT

The effective information technology for organization development should designappropriate applications for organizational characteristics and systems. Meanwhile, it needs to consider some composite factors such as organizational structure with vividspan of command committed to hierarchical layer, a breakthrough in a communication skill, a real time executive decision making and also good governance, management of information technology applications for internal administrative responsibility. Furthermore, there is information technology adaptability to deal confidently with future events and a conviction of having a sound sense of continual duty obligation in facing adversity. There was an incidental remark there of some organization had designed and beenchosen in open competitive and onward change into a better tomorrow. This should bea turning point as a well-prepared essential condition in any organization. Moreover executives and executors of organization should encourage an enterprising spirit in Information Technology undertakings related to those factors mentioned above as well as; organizational structure, work performance processes, a lifelong habit of learning change behavior, decision making meritocracy, and politic in organization and organizational culture.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ