การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร A study of proactive administrator’s leadership influencing to student quality in school under the office of yasothon educational ...

Authors

  • สุชีรา จันทพรม

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหารกับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร จำแนกตามบุคลิกภาพของผู้บริหารและระดับของการจัดการศึกษา รวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และตัวแปรด้านภาวะผู้นำเชิงรุกที่สามารถร่วมกันทำนายคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนโดยรวม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร จำนวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหาร และคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหารโรงเรียนกับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร จำแนกตามบุคลิกภาพของผู้บริหาร และระดับการจัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหารกับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของภาวะผู้นำเชิงรุกของผู้บริหาร ด้านการมีจิตนาการ (X2) และด้านการมีวิจารณญาณ (X3) สามารถพยากรณ์คุณภาพผู้เรียนโดยรวม  ได้ร้อยละ 19.3 และสามารถร่วมกันทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการพยากรณ์ ดังนี้

= 1.859 + .213(X2) + .146(X3)

 

ABSTRACT

The purposes of this study were to determine and to compare the level and the relation between proactive administrator's leadership and student quality in school under the office of Yasothon Educational Service Area, as classified by administrator's personality and education level, as well as to study the variables on proactive leadership factors that can predict all aspects of the student's quality in school. The sample consisted of 355 teachers. The instrument used for the study was a set of four-rating scale questionnaire. The statistical devices used in analyzing the data included mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, Pearson product-moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. Proactive administrator's leadership and student’s quality were rated at a high level

2. Proactive administrator's leadership and student's quality, as classified by administrator's personality and school type were found significantly difference at .05 level.

3. There was positive relationship between proactive administrator’s leadership and student's quality with statistical significance at .05 level.

4. According to the best prediction equation, it indicated that proactive leadership of the imagination (X2) and conscious (X3) could be used as the predictors for student's quality in school as a whole at 19.3 percent with statistical significance at .05 level The raw data predicable equation could be written as follows:

= 1.859 + .213(X2) + .146(X3)

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย