การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ.2541-2550 (A synthesis of research on Educational Leadership from 1998-2007)

Authors

  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

Synthesis research, Transformational Leadership

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้นำทางการศึกษา ตามแนวความคิด ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของแบส (Bass ค.ศ.1985) ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การสร้างสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การดลใจ และการใช้บารมี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 70 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินงานวิจัย และแบบสรุปรายละเอียดงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ของงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและค่าเฉลี่ยสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสำรวจ ภาวะผู้นำทางการศึกษาตามแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของแบส (Bass) ทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดลใจ อยู่ในระดับสูงสุด ส่วนด้านการใช้บารมี การสร้างสัมพันธ์เป็นรายบุคคลและการกระตุ้นการใช้ปัญญาอยู่ในระดับรองลงมา ตามลำดับ ส่วนผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก กับประสิทธิผลขององค์การและการเป็นผู้บริหารมืออาชีพทุกองค์ประกอบ

คำสำคัญ การสังเคราะห์งานวิจัย, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

Abstract

This synthesis research aimed to examine Bass's transformational leadership in 4 factors namely : intellectual stimulation, individual consideration, inspirational motivation, and charisma by using meta-analysis method. The sample was 25 theses passing 70 percent of the screening criteria of quality assessment. The instrument for data collection was a characteristic record sheet prepared by the researcher. The statistical procedures used for data analysis consisted of mean, standard deviation, percentage, and correlation. The research findings revealed that educational leadership based on transformational leadership in the four factors were at a high level, in considering each factor: Inspirational motivation was at the highest level; while other factors, charisma, individual consideration, and intellectual stimulation were found at lower levels. The result of correlation revealed that transformational leadership in the four factors were positive correlation on organizational effectiveness and professional administrators at high level.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย