สภาพและปัญหาการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก(SITUATION AND PROBLEMS OF GOOD GOVERNANCE OF BASIC EDUCATION SCHOOLS IN THE EASTERN REGION)

Authors

  • ดร.ภารดี อนันต์นาวี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาและสังเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการ ที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก ขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการที่ดี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจำนวน 351 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษากรณีศึกษา และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลหลักผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 6 คน ครู จำนวน 6 คนในสถานศึกษากรณีศึกษา 6 แห่ง และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการที่ดี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .984 และ .981 ตามลำดับ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้ค่าที (t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย

2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก จำแนกตามประเภทสถานศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก สังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีได้ 8 ประการคือ การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดการบริหารจัดการที่ดีเป็นค่านิยมหลัก การกำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ABSTRACT

This mixed method research, aimed at studying and comparing or situations and problems of good governance and synthesizing good governance policy proposals of basic schools under the Office of Educational Service Area in the eastern region. The first part was quantitative research studying situations and problems of good governance. The sample consisted of 351 teachers selected by means of stratified random sampling. The second part was qualitative research studying in six schools as the case study, The key information was collected from six school administrators and six school teachers and nine experts were elected by purposive sampling. The research instruments were a five rating-scale questionnaire concerning situations and proposals of good governance and an interview form. The coefficients of reliability of situations and problems of good governance, were .984 .981 respectively. Data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and content analysis. The research findings were as follows:

1. Situations good governance of basic schools in total and each aspect were at a high level and problems of good governance of basic schools as a whole and each aspect were at a low level.

2. Situations and problems good governance of basic schools as a whole and each aspect as classified by school type and school size were not significantly different and good governance problems of basic schools were also not significantly different.

3. Eight good governance policy proposals of basic schools in the eastern region synthesized from situations, problems, and guidelines for development were development of principals, vision, determination of good governance as core values, determination of work standard and procedure, human resource development, achievement motivation reinforcement, participative management, team-work building and quality assurance system development.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย