สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว (SITUATIONS, PROBLEMS AND GUIDED SOLUTION OF SCHOOL ADMINISTRATION UNDER THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA)

Authors

  • พรทิภา เวียงสมุทร

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จำนวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 131 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .21-.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาความถี่

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

2. ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จำแนกตามประสบการณ์ และที่ตั้งของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

4. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จำแนกตามประสบการณ์และที่ตั้งของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

5. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ดังนี้

5.1 งานวิชาการ ควรจัดให้ทำวิจัยในชั้นเรียนในเนื้อหาที่ยากและมีผลการเรียนต่ำเป็นรายๆ วิชาการเรียนการสอนควรยึดหลักสูตรของโรงเรียน และส่วนกลางเป็นหลัก ตลอดทั้งหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบัน และฝ่ายบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรทุกชนิด

5.2 งานบุคคล สถานศึกษาควรเสนอเหตุผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อจัดสรรครูสาขาวิชาเอกที่โรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมในหลักสูตรที่นำกลับมาพัฒนาโรงเรียนได้ดี

5.3 งานงบประมาณ ควรชี้แจงการใช้งบประมาณและประโยชน์จากการระดมทรัพยากรด้านแรงงานและการเงินให้คณะกรรมการได้ทราบ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และแผนงาน 5 ปี

5.4 งานบริหารทั่วไป ควรเสนอของบประมาณ ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา คณะครูนักเรียนทั้งโรงเรียนช่วยกันซ่อมแซม ก่อสร้างและควรกำหนดโครงสร้างงานให้ชัดเจน จัดระบบเอกสารตามหมวดหมู่ของงานสารบรรณ และดำเนินการจัดระบบให้ง่ายต่อการใช้หรือค้นหา

 

ABSTRACT

The study of situations, problems and guided solutions of school administration under the Office of Sakaeo Educational Service Area used 158 sampling respondents. The instruments used to collect data included 5 rating scales of evaluation questionnaire for 131 items, the item discrimination was between .21-.90 and the reliability was .98; and an interview with experts concerning problems and guided solutions for school administration. The statistics used to analyze data by computer program included arithmetic mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and frequency.

The findings were as follows.

1. Sitrations of school administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area in overall and each aspects were at a high level.

2. Problems of school administration under the Office of Sakaeo Educational Service area in overall and each aspects were at a medium level.

3. The comparison of school administration under the Office of Sakaeo Educational Service divided by experience and school location in overall and each aspects were on significant difference.

4. The comparison of school administration under the Office of Sakaeo Educational Service area divided by experience and school location in overall and each aspects were no statistically significant difference.

5. The guided solutions for school administration under the Office of Sakaeo Educational Service area were as follows.

a. Academic affairs: The should be a classroom research on particular subjects with difficult content and low level of grade. It is also recommended that the school curriculum was based on school and core curriculum including local curriculum. It was necessary that the administrative section should support in budget as well as providing all types of material.

b. Personnel affairs : It is suggested that the schools offer their proposal to the Office of Educational Service to allocate specialized teachers. The schools were also suggested to promote personal of training in appropriate courses for school development.

c. Budget affairs : There should be an explanation about budget use and benefits of resource mobilization in personnel and financial to the committee. There should also be an annual budget plan and a 5-year plan.

d. General administration affairs : It is recommended that there were budget proposal and donation from faithful supporters as well as with teachers and students could help in repairing and building works. In addition, the work structure is supposed to be clearly indentified. Document classification should be in category order and the system should be well arranged for convenient using and searching.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย