ภาวะผู้นำเหนือผู้นำและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด(THE SUPERLEADERSHIP AND ORGANIZATION CLIMATE AFFECTING TO SCHOOL EFFECTIVEENESS UNDER THE OFFICE OF TRAT EDUCATIONAL SERVICE AREA)

Authors

  • ปรีดา บุญลอย

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยากาศองค์การของสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดและการสร้างสมการพยากรณ์ ประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ขั้นตอน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา บรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อยู่ในระดับมาก

2. ภาวะผู้นำเหนือผู้นำและบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อยู่ในระดับมาก

3. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและความจงรักภักดี (X14) ด้านความขัดแย้งและการยินยอม (X12) ด้านมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน (X13) และด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน (X10) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา () สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดโดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

= .864 + .278 (X14) + .148 (X12) + .174 (X13) + .139(X10)

 

ABSTRACT

The purposes of the study were to investigate the superleadership organizational climate and school effectiveness under the Office of Trat Educational Service Area as well as to study the superleadership and organizational climate affecting school effectiveness that can predict the effectiveness of school. The sample used for the study was 30% school teachers. The instnments used for the study was a rating-scale questionnaires. Statistical devices used for analyzing the data were mean standard deviation, Pearson’s product moment correlation, and stepwise multiple regression.

The summary of the finding were as follows:

1. School administrators super leaderships were rated at a high level.

2. The organization climate of schools were rated at a high level.

3. The effectiveness of schools were rated at a high level.

4. The super leaderships and organization climate of schools were positive correlation at a high level.

5. The organization climate affecting Organization Identity and Group Loyal (X14), Conflict and Tolerance for Conflict (X12) Performance standard and Expectation (X13) and warm, and Support (X10) could predict the effectiveness of schools () can be in the form raw equation as follows:

= .864 + .278 (X14) + .148 (X12) + .174 (X13) + .139(X10)

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย