ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก(FACTORS RELATED TO VOCATIONAL COLLEGE ENVIRONMENT AT VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL IN THE EASTERN SEABOARD DEVELOPMENT ARE

Authors

  • พรทิพา บำรุงรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาของอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก รวม 20 แห่ง จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าไค-สแคว์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

3. ปัจจัยด้านค่านิยม โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the factors related to vocational college environment at vocational certificate level in the eastern seaboard development area. The sample consisted of 375 students from 20 colleges, such as technical colleges, vocational colleges, polytechnic colleges, industrial and community education colleges and colleges of agriculture and technology of 20 college and 375 students at vocational certificate level at eastern seaboard development area. A questionnaire developed by the researcher was used for collecting the data. The statistical methods used for the analysis of the data were frequency distribution, percentage, standard deviation, a Chi-Square and the Pearson’s product moment correlation.

The findings revealed as follows:

1. Vocational college environment at vocational certificate level in the eastern seaboard development area as a whole and in each particular aspect were rated at a high level.

2. Personal and family factors were not significantly related to vocational college environment at vocational certificate level in the eastern seaboard development area.

3. The values factor as a whole and in each particular as pact was significantly related at the .05 level to vocational college environment at vocational certificate level in the eastern seaboard development area.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย