การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTATION FOR DIS

Authors

  • บัญชร จันทร์ดา

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อกำหนดกรอบการวิจัยและโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุที่เป็นสมมติฐานการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 16 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 432 คน จากนั้นดำเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพขั้นตอนที่ 3 การทดสอบโมเดลสมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม LISREL version 8.54 และขั้นตอนสุดท้ายคือ การสรุป การอภิปรายผล การเสนอแนะ และการเขียนรายงานการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายทรัพยากรขององค์การ เครือข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อม ลักษณะองค์การ สมรรถนะขององค์การ ภาวะผู้นำ และสมรรถนะของบุคลากร โดยปัจจัยเครือข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานมีอิทธิพลรวมต่อผลสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติมากสุด และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของข้อมูลเชิงประจักษ์กลมกลืนระดับดีและสามารถทำนายผลการนำไปปฏิบัติ ได้ร้อยละ 50

 

 

 

ABSTRACT

The study aimed at analyzing the factors affecting the success of educational policy implementation for disadvantaged children in welfare schools under the Office of the Basic Education Commission. The study consisted of 4 phases. The first one was to analyze and to build the hypothesis model. The second one was to determine the population and the sample from 45 welfare schools throughout the country. The sample consisted of 432 administrators, teachers and school committees of 16 welfare schools, then the research instruments were created and both qualitative and quantitative were date collected. The third one was to analyze the data and to test the suitability of the empirical model by LISREL program version 8.54. The final one was to make conclusion, discussion, recommendation and to report the research.

The findings revealed that there were 8 major factors affecting the success of educational policy implementation for disadvantaged children in welfare schools under the Office of the Basic Education Commission: objectives and aims of policy factors, resource factors, network factors, environment factors, character of organization factors, organizational competency factors, leadership factors and personal competency factors. The total effect of network factors was found having most effect on the success of educational policy implementation. The test result of the empirical model was well fit, and the effects in the model showed that the path coefficient could be predicted 50 percent.

Issue

Section

บทความวิจัย