แบบจำลองปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ (CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AND ORGANIZATIONAL HEAL TH OF NORTHERN THAI PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS)

Authors

  • พัชรีวรรณ กิจมี

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือรวมทั้งการสร้างและตรวจสอบแบบจำลองของปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 503 คน โดยการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน และทำการศึกษาตัวแปร 8 ตัว ได้แก่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์การโครงสร้างองค์การการดำเนินงานขององค์การ พฤติกรรมการบริหาร บุคลากรประสิทธิผลองค์การ และสุขภาพองค์การโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุและสุขภาพองค์การ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.53 ในการสร้างและตรวจสอบแบบจำลองปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ

                ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ มีค่าดัชนีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่า Chi = Square = 577.29, df = 326, Relative Chi-Square = 1.77, GFI = .93, AGFI = .90, RMR = .02, RMSEA = .04 และ CFI = 1 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ได้ร้อยละ 87 โดยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การและปัจจัยด้านบุคลากรส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางอ้อมกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านการดำเนินงานขององค์การและปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารสำหรับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ไม่ส่งผลทางตรงกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ มีเพียงปัจจัยเดียวคือ ปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การ

 

ABSTRACT

                The purposes of this research were to mvestigate the causal relationship factors and organizational health of Northern Thai Private Vocational Schools and to construct validate a causal relationship model of factors and organizational health. The sample, derived by means of multi-stage random sampling, consisted of 503 staff of Northern Thai Private Vocational Schools in the academic year 2004. There were eight variables namely, environment, organizational climate, organizational structure, organizational performance, administrative behavior, personnel, organizational effectiveness, and organizational health. The research instrument was a questionnaire on the causal relationship factors and organizational health. Data were analyzed by descriptive statistic, using SPSS and LISREL 8.53 to develop and validate the causal relationship model and organizational health.

                The results indicated that the adjusted model was consistent with empirical data. Goodness of fit measures were found to be Chi- Square=577.29, df==; 326, Relative Chi-Square= 1.77, GFI =.02, RMSEA = .04 และ CFI = 1. The variables in adjusted model account for 87 percent of the variance in organizational health. Variables having a statistically significant direct effect on organizational health were environmental factors, organizational climate factors, and personnel factors. Variables having a statistically significant indirect effect on organizational health were environmental factors, organizational structure factors, organizational performance factors and administrative behavior factors. Only one variable the organizational effectiveness factors was nonsignificant direct effect on organizational health.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย