ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE MULTI-LEVEL FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF THE SECONDARY SCHOOLS WITH...)

Authors

  • รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

ปัจจัยเชิงพหุระดับ, ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา, THE MULTI-LEVEL FACTORS, THE EFFECTIVENESS OF THE SECONDARY SCHOOLS

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ค้นหาปัจจัยระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา เละสร้างโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักเรียน 1,160 คน ครู 174 คน และผู้บริหารโรงเรียน 43 คน รวมทั้งสิ้น 1,424 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์พหุระดับของการวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรม LISREL 8.53

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. สถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง

          2. ปัจจัยระดับนักเรียน พบว่า แรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนรายคนมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการเรียน เจตคติต่อการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง และความรู้พื้นฐานเดิมขณะเดียวกัน ตัวแปรดังกล่าวยังมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ยกเว้นพฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลเฉพาะทางตรง

          3. ปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนรายห้องเรียนเพียงตัวแปรเดียว ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของครูรายห้องเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการสอนของครู และการสนับสนุนทางสังคมของครู ขณะที่วุฒิการศึกษาของครูส่งผลทางอ้อมเชิงบวกผ่านแรงจูงใจในการทำงานของครูและพฤติกรรมการสอนของครู และส่งผลทางอ้อมเชิงลบผ่านความผูกพันต่อโรงเรียนของครูไปยังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของครูรายห้องเรียน

          4. ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า ไม่มีตัวแปรใดในระดับโรงเรียนมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ย ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนรายโรงเรียน ส่วนภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของครูรายโรงเรียนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวและความสามารถในการจัดการทรัพยากรของผู้บริหาร และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกผ่านพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการและกระบวนการบริหารโครงการ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไปยังความสามารถในการจัดการทรัพยากรของผู้บริหาร

ABSTRACT

          The purposes of this research were to study the level of school effectiveness, to investigate student factors, classroom factors, and school factors affecting the school effectiveness, and to propose the Multilevel Causal Models of the factors affecting the effectiveness of English program in secondary schools under the Office of Basic Education Commission, The sample, classified by multi-stage sampling into 3 groups, consisted of 1,160 students, 174 teachers, and 43 school administrators, totaled 1,377 persons. Data were collected by 3 types of questionnaires. Data were then analyzed by descriptive statistics, using SPSS and Multilevel of Path Analysis through the program of LISREL 8.53

          The research findings were as follows:

          1. The effectiveness of the secondary schools with English programs under the office of Basic Education Commission, was ranked at the high level.

          2. For the student factors, the study found that learning motivation, learning behavior, learning attitude, self-esteem, parents' supporting learning, and background knowledge respectively directly and positively affected students' competence in English communication. At the same time these variables also indirectly affected the students' competence, except for learning behavior which directly affected such a competence.

          3. For the classroom factors, the study found that only the variable of teachers' social support directly and positively affected students' competence in English communication in each class. Teachers' commitment to school, teaching behavior, and positively affected there job satisfaction in each class. While teachers’ educational level indirectly and positively affected their job satisfaction in each class, through their working motivation and teaching behavior, and indirectly and negatively affected through their commitment to school.

          4. For the school factors, the study found that no school factor affected the students’ competence in English communication in each school. The administrators’ contingent  reward of transactional leadership directly and positively affected the teachers' job satisfaction in each school.   The administrators' vision directly and positively affected their adaptation ability and their resources management ability, and indirectly and positively affected their resources management ability, through their instructional leadership and English program administrative process.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย