ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน (FACTORS RELATED TO QUALITY MANAGEMENT)

Authors

  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

การบริหารคุณภาพ, QUALITY MANAGEMENT

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง จำนวน 269 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การเปรียบเทียบรายคู่วิธีการ LSD และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ปัจจัยด้านการยอมรับนโยบาย ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี และด้านงบประมาณ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

          2. การบริหารคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอยู่ในระดับมาก

          3. เปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพการศึกษา จำแนกตามจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจังหวัดชลบุรี มากกว่า จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับนโยบาย จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี มากกว่า จังหวัดระยอง ส่วนด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร พบว่า จังหวัดชลบุรี มากกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง

          4. เปรียบเทียบการบริหารคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาจำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

          5. ปัจจัยด้านการยอมรับนโยบายด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี และด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ABSTRACT

          The purposes of this research were to determine factors that related to quality management of school administrators under the Office of Basic Education Commission in the Eastern Seaboard Area. The sample by means of stratified random sampling, consisted of 269 school administrators  in Chacherngsoa, Chonburi and Rayong Province. The instrument for collecting the data was the five-level rating scale questionnaire. The statistical devices needs for data analysis were mean, standard deviation, F-test and multiple correlations.

The research revealed as follow.

          1. The four factors, policy acceptation, administrational behavior of administrators, facilitative and technology, and budgeting were found of being high level.

          2. Educational quality management of school administrators in the Eastern Seaboard Development Area were found of being high level.

          3. The comparisons of factors relating to the quality management classified by provinces as a whole were found significant different at the .05 level The quality management in Chonburi showed higher than in Rayong. When considering on each aspect, the policy acception in Chacherngsao and Chonburi showed higher than in Rayong. The aspect of administrative behavior in Chonburi showed higher than in Chacherngsao.

          4. The comparisons of quality management classified by provinces was found of nonsignificant different

          5. The factors of policy accept ion, administrative behavior, facilities and technology, and budgeting showed positive relationship to the quality management with significant differences at the .05 level.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย