การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน: สมรรถนะหลัก (Core Competency)

Authors

  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

สมรรถนะหลัก, Core Competency

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ