ความเป็นผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร ลักษณะของงานและองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 SUPERLEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR, TASK CHARACTERISTICS, AND LEARNING ORGANIZATION AFFECTING TEACHER’S COMMITMENT UNDER THE OFFICE OF SAKAEO...

Authors

  • อรพร คนสนิท สพป.สระแก้ว เขต 1
  • คุณวุฒิ คนฉลาด รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ความเป็นผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร, ลักษณะของงาน, องค์การแห่งการเรียนรู้, ความผูกพันต่อโรงเรียนของข้าราชการครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1, Super leadership, Task characteristics, Learning organizational, Affecting teacher’s commitment, Sakaeo, The office of educational service area 1

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์พร้อมทั้งสร้างสมการพยากรณ์ความเป็นผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร ลักษณะของงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และความผูกพันของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 310 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการถดถอยพหุคูณวิเคราะห์การเลือกตัวแปรด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความเป็นผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร ลักษณะของงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และความผูกพันของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความเป็นผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร ลักษณะของงานและองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ .78 (R = .783) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .013. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของความผูกพันต่อโรงเรียนของข้าราชการครู ได้แก่ ปัจจัยลักษณะของงาน (X3) ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ (X4) และปัจจัยความเป็นผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร (X2) โดยรวมร้อยละ 61.3 และสามารถร่วมกันทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการพยากรณ์ดังนี้ .868 + .266 (X3) + .341 (X4) + .195 (X2)

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study super leadership, task characteristics,and Organization Affecting teacher’s commitment under the Office of Sakaeo EducationalService Area1 2) to find the multiple relations between super leadership, taskcharacteristics, and organization affecting teacher’s commitment 3) to find out thepredictors that could predict teacher’s commitment. The samples of this study were 310 teachers under the Office of Sakaeo Educational Service Area1. The researchinstrument was a questionnaire. Mean, standard deviation, multiple correlations, andmultiple regression analysis were used in data analysis. The research findings were as follows: 1. Super leadership, task characteristics, and organization affecting teacher’scommitment under the Office of Sakaeo Educational Service Area 1 were at a high level.2. Super leadership, task characteristics and organization affecting teacher’scommitment under the Office of Sakaeo Educational Service Area 1. Sakaeo educationalservice area were significantly related to the teacher’s commitment; the multiplecorrelation was .78 (R = 0.783) 3. As the best fit of predictor equation, the predictor variable of teacher’scommitment could be able to predict on the aspects of task characteristics (X2), learning organization (X3) with totally 61.3% and their criteria factors could predict theteacher’s commitment with statistically significance at the level of .05. The predictorequation showed as follows: .868 + .266(X2) + .341(X3) + .195(X1)

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย