ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AND LEARNING ORGANIZATION OF SCHOOLS UNDER CHONBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA...

Authors

  • ชลธิชา อนันต์นาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
  • ภารดี อนันต์นาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชารี มณีศรี -

Keywords:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา, Transformational leadership, Organization of schools

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 จำแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ของผู้บริหาร รวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 281 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จำแนกตามประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT

The purposes of this research were to study and compare the level of transformationalleadership of school administrators and the level of the learning organization ofschools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3, as classified by schooltype and working experiences of school administrators, and to find out the relationshipbetween transformational leadership of school administrators and learning organization ofschool. The sample used in the study consisted of 281 teachers working in the schoolsunder Chonburi Primary Educational Service Area Office 3. The instrument used for thedata collecting was a five leveled rating scale questionnaire. The statistics utilized inanalyzing the data were mean, standard deviation, t-test, Pearson product momentcorrelation coefficient. The results of the study were as follows: 1. The transformational leadership of school administrators and the learningorganization of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 wererated at a high level. 2. The comparison of transformational leadership of school administrators underChonburi Primary Educational Service Area Office 3 classified by school type was foundto have statistically significantly different at the level of .05 but when classified by workingexperiences of school administrators was found to have no significantly difference. 3. The comparison of learning organization of schools under Chonburi PrimaryEducational Service Area Office 3 classified by school type, were found to havestatistically significant difference at the level of .05 but when classified by workingexperiences of school administrators were found to have no statistically significant difference. 4. The transformational leadership of school administrators and the learningorganization of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 hadsignificantly positive relationship at the level of .01 at a highest level.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย