คุณภาพผู้เรียน.......เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ QUALITY OF STUDENTS DERIVED FROM ACTIVE LEARNING PROCESS

Authors

  • สถาพร พฤฑฒิกุล ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

คุณภาพผู้เรียน, การจัดการเรียนรู้, Quality of students, Active learning process

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอถึงประเด็นปัญหาคุณภาพของเยาวชนไทย จากผลการประเมินคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) พร้อมทั้งเทคนิคที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้สำหรับการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และสร้างคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

ABSTRACT

The results of PISA, TIMSS and NIETS found that the quality of Thai students wasat a decreased or unsatisfactory level, although, the Ministry of Education of Thailandeducational reformpolicy had been implemented for more than ten years. This paperpresents Thai educational background, instruction problems, and the techniques to solveproblems by active learning process in accordance with standard based curriculum. It also, includes techniques of active learning process for administrators and teachersto be applied for academic change and students quality development.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ