รูปแบบโครงสร้างการบริหารการศึกษาของเทศบาลที่พึ่งประสงค์

Authors

  • ศิริเพ็ญ วิศิฎ์พิทยา นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิิิชญ์ สมพงษ์ธรรม ผู้ช่วยสาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ