รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือนผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Authors

  • วรเทพ ภูมิภักดิพรรณ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ