รูปแบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของรัฐ

Authors

  • สุุริสา บุญโชติหิรัญ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิิิชญ์ สมพงษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ