ภาวะู้นำเหนือผู้นำและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Authors

  • ปรีดา บุญลอย นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภารดี อนันต์นาวี ผู้ช่วยสาสตราจารย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกาาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ