ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์

Authors

  • นิตยา วิเศษยา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ