รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

Authors

  • เจตนา เมืองมูล นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • โชติ เพชรชื่น รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ