สาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการศึกษา

Authors

  • อุทัย บุญประเสริฐ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Abstract

-

Author Biography

อุทัย บุญประเสริฐ, รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ